ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.aristidesdallas.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «AD ARCHITECTS I.K.E.»  που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Οδό Μαυρομιχάλη αριθμ. 124 με Α.Φ.Μ. 801177327, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών και μαζί με το λογότυπο και το περιεχόμενο του  αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτής.

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου www.aristidesdallas.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν  πριν από την επίσκεψη των ιστοσελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους  έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα.

Ο επισκέπτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.aristidesdallas.gr, συμπεριλαμβανομένης της παραπλάνησης του κοινού ως προς την προέλευση του περιεχομένου των ιστοσελίδων.

Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην  «AD ARCHITECTS I.K.E.»  απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση από τον επισκέπτη των ιστοσελίδων, θα επισύρει τις αντίστοιχες νόμιμες αστικές ή/και ποινικές κυρώσεις.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας  www.aristidesdallas.gr συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, του λογότυπου – σήματος, των κειμένων, των συμβόλων, των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των  σχεδιαγραμμάτων, των απεικονίσεων, κάθε γραφικής παράστασης  των εν γένει διακριτικών γνωρισμάτων και γενικά των κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της  «AD ARCHITECTS I.K.E.» και διέπεται από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Οδηγία 2014/26/ΕΕ, Ν.2121/1993, Ν.4481/2017 κ.λ.π.), με εξαίρεση τα τυχόν ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε (ολική ή και τμηματική)  αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση – αναμετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση, φωτογράφηση, δανεισμός, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (“download”), μετάφραση, τροποποίηση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του εν λόγω περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση (άδεια χρήσης) της  «AD ARCHITECTS I.K.E.». Για να λάβετε άδεια χρήσης εικόνων – φωτογραφιών, σχεδίων και λοιπών project μας και γενικά οιουδήποτε αντικειμένου της πνευματικής μας ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα ακόμα και για σκοπούς διαφημιστικούς επικοινωνήστε με την «AD ARCHITECTS I.K.E.» .

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η πλοήγηση και χρήση των ιστοσελίδων της  «AD ARCHITECTS I.K.E.» γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη της. Η  «AD ARCHITECTS I.K.E.» καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι ιστοσελίδες της να είναι ενημερωμένες, προστατευμένες από κακόβουλες επιθέσεις και ιούς και να είναι συνεχώς σε καλή λειτουργία, χωρίς όμως να παρέχει καμία σχετική εγγύηση. Η  «AD ARCHITECTS I.K.E.» δεν θα φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπεύθυνη – υπόχρεη αποζημίωσης σε περίπτωση τυχόν τεχνικών ή άλλων ανωμαλιών ή βλαβών – ζημιών ή σε περίπτωση μερικής ή ολικής μη διαθεσιμότητας των ιστοσελίδων της ή και ακόμα και εξαιτίας άλλων ιστοσελίδων ή server διά των οποίων ανακατευθυνθήκατε στην ιστοσελίδα μας ή λάβατε γνώση του περιεχομένου της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Για να διαβάσετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και χρήσης Cookies, πατήστε ΕΔΩ.